MASSÖÖRI ERIALA

Kursus Koolitaja Õppekeel Õppeaeg/
Maht
Hind
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS

🔎(õppekava siin)
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Regestreeru kursusele
Toimumisaeg:

07.02.2024 – 08.01.2025
16.02.2024 – 17.01.2025
26.02.2024 – 24.01.2025
06.03.2024 – 05.02.2025
08.03.2024 – 07.02.2025
15.03.2024 – 17.02.2025
25.03.2024 – 25.02.2025
05.04.2024 – 07.03.2025
15.04.2023 – 15.03.2025
24.04.2024 – 25.03.2025
06.05.2024 – 05.04.2025
14.05.2024 – 15.04.2025
22.05.2024 – 22.04.2025
24.05.2024 – 23.04.2025
05.06.2024 – 05.05.2025
12.06.2024 – 13.05.2025
22.06.2024 – 23.05.2025
30.06.2024 – 30.05.2025
03.07.2024 – 02.06.2025
12.07.2024 – 11.06.2025
21.07.2024 – 20.06.2025
30.07.2024 – 30.06.2025


Sihtgrupp:
Ümberõpet vajavad inimesed, massööri eriala baasteadmisi ja oskusi omandada soovivad isikud, uue eriala omandajad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused töötamiseks massaaži eriala spetsialistina avatud tööturul massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana. Sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidega tegelemisel. Valmidus õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppekava läbinul on valmidus Massöör, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks: Keskhariduse olemasolu.

Õppemaht:
1000 ak/h (akadeemilist tundi) auditoorset tööd, s.h
1) teoreetiline õpe, praktiline õpe 693 ak/h
2) praktika 307 ak/h
Lisaks iseseisev töö 296 ak/h (kodutööna).

Vastuvõtudokumendid:
1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopia

Baaskursuse läbimisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Baaskursuse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.