MASSÖÖRI ERIALA

Kursus Koolitaja Õppekeel Õppeaeg/
Maht
Hind
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS

🔎(õppekava siin)
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Regestreeru kursusele
Toimumisaeg:

01.02.2022 - 08.12.2022
09.02.2022 - 16.12.2022
18.02.2022 - 23.12.2022
21.02.2022 - 28.12.2022
02.03.2022 - 09.01.2023
11.03.2022 – 16.01.2023
18.03.2022 - 23.01.2023
28.03.2022 - 07.02.2023
08.04.2022 - 15.02.2023
09.04.2022 - 15.03.2023
18.04.2022 - 25.02.2023
26.04.2022 - 04.03.2023
06.05.2022 - 11.03.2023
16.05.2022 - 23.03.2023
25.05.2022 - 31.03.2023
06.06.2022 - 13.04.2023
15.06.2022 - 21.04.2023
25.06.2022 - 29.04.2023
05.07.2022 - 11.05.2023
13.07.2022 - 19.05.2023
15.07.2022 - 23.05.2023
23.07.2022 - 27.05.2023
03.08.2022 - 09.06.2023
12.08.2022 - 16.06.2023
22.08.2022 - 26.06.2023
31.08.2022 - 07.07.2023
02.09.2022 - 08.07.2023
05.09.2022 - 10.07.2023
12.09.2022 - 17.07.2023
21.09.2022 - 27.07.2023
30.09.2022 - 05.08.2023
03.10.2022 - 07.08.2023
10.10.2022 - 14.08.2023
21.10.2022 - 25.08.2023
28.10.2022 - 04.09.2023
02.11.2022 - 07.09.2023
08.11.2022 - 14.09.2023
11.11.2022 - 15.09.2023
18.11.2022 - 22.09.2023
28.11.2022 - 02.10.2023
02.12.2022 - 06.10.2023
09.12.2022 - 14.10.2023
19.12.2022 - 23.10.2023
27.12.2022 - 31.10.2023

Sihtgrupp:
Ümberõpet vajavad inimesed, massööri eriala baasteadmisi ja oskusi omandada soovivad isikud, uue eriala omandajad.

Õppe eesmärk:
Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused töötamiseks massaaži eriala spetsialistina avatud tööturul massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana. Sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidega tegelemisel. Valmidus õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õppekava läbinul on valmidus Massöör, tase 5 kutseeksami sooritamiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks: Keskhariduse olemasolu.

Õppemaht:
1000 ak/h (akadeemilist tundi) auditoorset tööd, s.h
1) teoreetiline õpe, praktiline õpe 693 ak/h
2) praktika 307 ak/h
Lisaks iseseisev töö 296 ak/h (kodutööna).

Vastuvõtudokumendid:
1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopia

Baaskursuse läbimisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Baaskursuse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.