ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

2.1. õppekava nimetus;

2.2. õppekavarühm;

2.3. õpiväljundid;

2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

2.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

2.6. õppe sisu;

2.7. õppekeskkonna kirjeldus;

2.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

2.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

3. Neonilla Tervisekool järgib täiskasvanute koolituse seadust.