KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted

1.1 Neonilla Tervisekool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, täiskasvanute koolitaja eetikakodeksist, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.
1.2 Neonilla Tervisekool pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku koolitusi nii Eestis kui ka välismaal.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. Neonilla Tervisekooli töö põhiväärtused: empaatia, armastus, usaldusväärsus, kõrge kvaliteet. Koolituste läbiviimisel lähtume andragoogika põhimõtetest: võrdsus, partnerlus, praktilisus, tolerantsus, iseseisvus, akviivne osalus.

2. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused

2.1 Neonilla Tervisekooli koolituste sihtrühmad: massööriks, lapsehoidjks, hooldajaks või lapsehoidja-massöör, hooldaja-massöör, lapsehoidja-hooldaja või kõiki neid kolme ühendava eriala omandada soovijad, Eesti Töötukassa poolt suunatud ümber- ja täiendõppijad, alustavad ettevõtjad, teised täiskasvanud õppijad.
2.1.1 Olenevalt kursusest on teatud kursustel osalemiseks tarvis osaleja poolt sülearvuti olemasolu.
2.1.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
2.1.3 Enne koolituse algust analüüsime konkreetse osaleja ja õpperühma õpivajadusi, juhindudes koolituse sisust ja eesmärkidest. Toetame õppijaid individuaalsete õpieesmärkide kirjeldamisel, aidates ühitada neid õppekavast tulenevate eesmärkidega.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Neonilla Tervisekool viib läbi koolitusi oma õpperuumides või koolituse tellija poolt pakutud kohas, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.
3.2. Kujundame õpikeskkonda, rakendades erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.
3.3 Koolituste õpperuumide ettevalmistamisel lähtume sellest, et õppijatel oleks meeldiv seal õppida: ruum peab olema rõõmus ja värviküllane, piisavalt õhku ja liikumisruumi, mitte liiga külm ega liiga palav, hea valgustus võrdselt üle ruumi, mugavad toolid ja hea paigutus, vajalikud õppevahendid.
3.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
3.5 Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, Skype, Google Hangouts või auditoorsete konsultatsioonide kaudu.
3.6 Neonilla Tervisekool tagab igale koolitusest osalejale kohvipause.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
4.2 Neonilla Tervisekooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) Jga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
4.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1. Koolituse viib läbi koolitaja, kellel on:
1) kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon või vähemalt 3 aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas;
2) info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus;
3) õppetööks vajalike õppematerjalide koostamise oskus;
4) õppe- ja hindamismeetodite kasutamise oskus;
5) hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
6) enesetäiendamine ja arengule orienteeritud.
5.2. Koolitajad on kohustatud osalema erialastel täienduskoolitustel, praktilistel töödel õpetatavas aines ning arendama õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.
5.3. Kooli juhtkond analüüsib koos koolitajatega õppijatelt saadud tagasisidet koolituste kohta õppe kvaliteedi tõhustamise eesmärgil.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1 Neonilla Tervisekool küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt või suuliselt (fikseeritakse koolituse korraldaja poolt kirjalikult).
6.2 Neonilla Tervisekool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, aadress, hariduse tase ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.
6.3. Õpetajatelt ja õpilastelt kogutakse õppekava ja õppekeskkonna kvaliteedi parendamiseks regulaarselt tagasisidet ning võetakse arvesse ka jooksvalt saadud tagasisidet. Vajadusel muudetakse või täiendatakse õppekava ja parendatakse õppekeskkonda ning viiakse läbi õpetajate täiendkoolitusi.