HOOLDUSTÖÖTAJA ERIALA

Kursus Toimumisaeg/
Koolitaja
Õppekeel Õppeaeg/
Maht
Hind
Hooldustöötaja eriala baaskursus
01.11.2016-
15.01.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
2 aasta 1 kuu/
3200 t
4150 €
Regestreeru kursusele

Õppekava üldised eesmärgid

Käesoleva hooldustöötaja eriala õppekava õppekava eesmärgiks on võimaldada teadmised, hoiakud ja praktilised oskused tööks hooldusteenuse pakkujana. Samuti luua õppijaile eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks. Kooli edukalt lõpetanu on empaatiavõimeline, oma ala professionaal, pidevalt täiendab oma kutseoskusi, oskab teostada, hinnata ja arendada oma tööd, järgib kutseeetikat ja kehtivat seadust, vastutab abivajaja, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, oskab suhelda ja on valmis meeskonnatööks. 

NÕUDED ALUSTAMISEKS: Hooldustöötaja eriala õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on omandatud vähemalt põhiaharidus ja vanus eriala lõpetamisel vähemalt 18 aastat

Hooldustöötaja eriala õppekava maht

Õppeaeg: 2 aastat 1 kuu
Koolituse maht: 3200 t
Hooldustöötaja eriala õppekava maht on 80 õppenädalat ehk 3200 akadeemilist tundi, praktikat vähemalt 20 õppenädalat. Valikmoodulite maht 10 õppenädalat. Praktikal moodustades põhiõpingutest 1/4. (Praktika kohtadeks mitmesugused hooldusasutused, haiglad, invaliididekodud, vanadekodud, lasteaiad, lastekodud, erivajadustega patsientide hooldusasutused, puuetekoda jm). Iseseisev töö ~ 15 - 18%.

Koolituse maksumus: 4150 eurot

Toimumisaeg: 01.11.2016- 15.01.2019

Vastuvõtudokumendid on:

1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus:
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. tunnistus või diplom viimasest õppeasutusest ja selle koopia


Koolituse tunnistus väljastatkse peale koolituse läbimist täies mahus.