VASTUVÕTU KORD

Neonilla Tervisekooli õpilaste vastuvõtu kord

1. Üldsätted

1.1 Kord sätestab õpilaste Neonilla Tervisekool ( edaspidi kool ) vastuvõtu korra järgides täiskasvanute koolituse seadust.

1.2.Kõigil Eesti kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel isikutel on võrdne õigus kooli õppima asumisel.

1.3.Välismaalaste, kelle alaline asukoht ei asu Eestis, ja puuetega inimeste vastuvõtmisel lähtutakse vabariigi valitsuse kehtestatud tingimustest ja korrast.

1.4.Õppima võetakse kindlaksmääratud tingimustel  vestluse alusel.

1.5.Õpilaste vastuvõtul lähtutakse kooli õpilaste vastuvõtukalendrist.

1.6.Õpilaskandidaadil on õigus saada informatsiooni kooli ja selle õppekorralduse kohta.

2. Dokumentide esitamine ja vastuvõtu tingimused

2.1.Õpilaskandidaat täidab vormikohase avalduse koolis kohapeal või elektroonselt kooli veebilehel. Lisaks õpilaste vastuvõtukalendris toodud kuupäevadele võetakse vastuvõtuavaldusi vastu aastaringselt.

2.2.Hiljemalt vestluse toimumise päevaks esitab õpilaskandidaat isiklikult   järgmised dokumendid:

Massööri eriala õpe:

1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus:
    Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. keskharidust tõendav ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopia

Hooldustöötaja ja lapsehoidja eriala õpe:

1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus:
    Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. tunnistus või diplom viimasest õppeasutusest ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopia

2.3.Õpilaskandidaatide avaldused registreeritakse “Vastuvõtuavalduste registreerimise raamatus”.

2.4. Vastuvõetud õpilaste dokumendid säilitatakse koolis ja tagastatakse kooli lõpetamise või õpingute katkestamise korral peale ringkäigulehe täitmist allkirja vastu. Kooli mittevastuvõetutele tagastatakse dokumendid allkirja vastu peale vastuvõtukomisjoni otsuse teatavakstegemist.

2.5.Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli määratud tähtajaks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise.

2.6.Hiljemalt õppetöö alguseks arvatakse õpilaskandidaadid direktor käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide kinnitusest kooli õppima asuda.

2.7.Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud korras.

2.8.Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda pingereas järgmine õpilaskandidaat.

2.9.Õpilasi võib kooli vastu võtta  õppekavale õppeaasta keskel nende kirjalikku avalduse alusel, millele lisatakse käesoleva korra p. 2.2. loetletud dokumendid. Vastuvõtmise otsustamine toimub käesolevas korras kehtestatud korras.

3. Vastuvõtu vestluse läbiviimine

3.1.Vastuvõtu vestlus toimub vastavalt vastuvõtukalendrile.

3.2.Vastuvõtukomisjoni liikmed nõustavad vajadusel õpilaskandidaate õppekavas sätestatud õpiväljundite saavutamiseks.

3.3.Kandideerida soovitud erialale saab ainult see kandidaat, kes on sooritanud  vestluse.

3.4.Vastuvõtukomisjon kinnitab vastuvõtu tulemused  vastuvõtukalendris määratud ajaks.

3.5.Kooli vastuvõetud õpilased sõlmivad ja allkirjastavad kooliga õppelepingu.

3.6.Teavet sissesaamise kohta antakse ka telefonil 58056939.

3.7.Õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja.  

4. Vaidlustamine

4.1.Direktori käskkirja  õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus kehtestatud korras.