TÄIENDUSÕPPE KORD

KINNITATUD
Triumf Draakon OÜ nõukogu
otsusega 23.03.2016

Täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord Neonilla Tervisekoolis

1. Üldsätted
1.1. Neonilla Tervisekooli ( edaspidi kooli ) täiendusõppe korraldamise aluseks on täiskasvanute koolituse seadus.
1.2. Täiendusõpe toimub kursustena:
a) esmase õppena eriala või kutset mitteomavatele isikutele kutse-, ameti- ja erialaste algteadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks;
b) ümberõppena uute kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks;
c) täiendusõppena olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste täiendamiseks.
1.3. Täiendusõppe sihtgrupi, õpingute alustamiseks vajalikud nõuded, kursuse sisu ja kestus määratakse õppekavas. Vastavalt vajadusele võetakse kursustele erivajadustega õppijaid (nt vaegnägijad).
1.4. Õppekavade koostamise aluseks on vastav kutsestandard, kutse- või eriala riiklik õppekava või kooli õppekava või selle osa. Täiendusõppe õppekava võib olla jagatud mooduliteks.
1.5. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka koolituse tellinud isiku või ettevõtte koolitussoov.
1.6. Kursused toimuvad reeglina grupikoolitusena aastaringselt vastavalt nõudlusele ja on tasulised. Kursuse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.7. Individuaalkursus toimub põhjendatud vajaduse korral ja selle kohta sõlmitakse eraldi kokkulepe.
1.8. Kooli poolt pakutavate kursuste eesmärk, kirjeldus, maksumus, koolitajad, kursuse kestus ja koht on kättesaadavad kooli veebilehel www.neonilla-tervisekool.ee.

2. Kursusele registreerumine
2.1. Registreerides kursusele olete võtnud maksekohustuse.
2.2. Kursustele saab registreeruda kodulehel, täites registreerumisvormi või e-posti teel (kursused@neonilla-tervisekool.ee).
2.3. Koos kursusele registreerumise kinnitusega saadame kursusel osalejale tasumiseks vajalikud rekvisiidid
2.4. Kursusel osalejale koostatakse ja väljastatakse arve kursuse toimumise ametlikul alguspäeval.
2.5. Kursus avatakse juhul, kui kursusele on registreerunud kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
< 2.6. Kursusest loobumisest tuleb anda teada kirjalikult e-maili teel (kursused@neonilla-tervisekool.ee) vähemalt 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust.
2.7. Juhul, kui registreerunu loobub kursusest 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust, tagastab kool kursuse ettemaksu (kirjaliku avalduse alusel).
2.8. Kursusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust või kui kursus on juba alanud, kursuse tasu, sh ettemaksu, ei tagastata. Samuti ei tagastata kursuse tasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.
2.9. Kursusel osaleja arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul, kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd ning kursuse tasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu. 2.10. Koolil on õigus teha kursuste plaanis muudatusi.
2.11. Kursuse ära jäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal kursusel, teisel kursusel või tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks kooli poolt täies ulatuses (kirjaliku avalduse alusel).

3. Nõuded kursuse õppekavale, õppekeskkonnale ja koolitajale
3.1. Kursus viiakse läbi täiendusõppe õppekava alusel, millega määratakse kindlaks: 1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava koostamise alus;
4) õppekava kogumaht ja struktuur, sh kontaktõppe maht, praktika ja iseseisva töö maht;
5) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus;
6) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7) õppe eesmärk ja õpiväljundid;
8) õppe sisu (teemad ja alateemad);
9) kasutatavad õppemeetodid;
10) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend;
11) kasutatava õppemateriaalse baasi ja õppevahendite iseloomustus;
12) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid;
13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus;
14) õppekava kinnitamise aeg.

3.2. Kursuse viib läbi koolitaja, kellel on:
1) kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon või vähemalt 3 aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas;
2) info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus;
3) õppetööks vajalike õppematerjalide koostamise oskus;
4) õppe- ja hindamismeetodite kasutamise oskus;
5) hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus.
3.3. Kursuse õppekeskkond vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
3.4. Õpperuumide kaasaegsus ja infotehnoloogilised vahendid võimaldavad kohandada õpet sihtgrupi vajadustele.
3.5. Praktiliste oskuste ja vilumuste omandamiseks on kasutusel kaasaegne õppekeskkond.

4. Kursuse eest tasumine
4.1. Kursuse eest tasumise aluseks on arvestuslik kulu ühe kursusel osaleja kohta.
4.2. Iga kursuse kohta koostab kool eelarve.
4.3. Kursusel osalejale koostatakse ja väljastatakse kursuse eest tasumise arve.
4.4. Kokkuleppel kooliga on võimalik kursuse eest tasuda maksegraafiku alusel.

5. Kursuse lõpetamine
5.1. Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse või tõendi.
5.2.Tunnistus väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus toimus õpiväljundite saavutatuse hindamine ja õppija need saavutas.
5.3. Tõend täiendusõppel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus õpiväljundite saavutatuse hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud.
5.4. Tunnistusele kantakse:
1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood;
2) kooli nimi ja registreerimisnumber;
3) õppekava nimetus;
4) kursuse maht akadeemilistes tundides;
5) saavutatud õpiväljundid ja nende saavutamise tõendamiseks kasutatud hindamismeetodid ja hindamise tulemused;
6) koolitajate nimed;
7) tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tunnistuse registreerimisnumber.

5.5.Tõendile kantakse punktis 5.4. 1 -4) ja 6)-8) loetletud andmed.
5.6.Tunnistused ja tõendid väljastatakse direktori käskkirja alusel ja registreeritakse kooli õppimist ja õpitulemuste registri.

6. Kursuste aruandlus ja dokumentatsioon
6.1. Kursuste kohta peab kool järgmisi dokumente:
1) kursustel osalejate nimekiri;
2) tunnistuste ja tõendite register;
3) õppekavad;
4) kursusel osalejate hindamis(registreerimis)lehed iga kursuse kohta.

6.2. Kool esitadab iga aasta 31. märtsiks Eesti Hariduse Infosüsteemi järgmised tegevusnäitajad eelmise kalendriaasta kohta :
1) täienduskoolitust alustanud õppijate arv;
2) väljaantud tunnistuste arv (väljastatud tõendite kohta andmeid ei küsita);
3) läbiviidud kursuste arv kokku;
4) kursused mahus kuni 8 akadeemilist tundi;
5) kursused mahus 9–26 akadeemilist tundi;
6) kursused mahus 27–80 akadeemilist tundi;
7) kursused mahus 81–240 akadeemilist tundi;
8) kursused mahus rohkem kui 240 akadeemilist tundi.

7. Kursuslase õigused ja kohustused:
7.1. Kursuslase õigused:
1) saada teavet kursuse sisu ja korralduse kohta;
2) saada kursuse läbimiseks õppematerjale ja vajalikke vahendeid;
3) saada kursuse läbimist tõendav dokument;
4) osaleda õppekavas ette nähtud õppetööl;
5) saada eraisikuna makstud õppetasult tulumaksutagastust seadusega ettenähtud korras.
7.2. Kursuslase kohustused:
1) täita õppekavas ette nähtud nõudeid kursuse läbimiseks;
2) järgida üldtunnustatud käitumisnorme ning kooli sisekorraeeskirja;
3) tasuda kursuse tasu vastavalt esitatud arvele;
4) tasuda registreerumisel ettemaks;
5) teatada kursusel mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust.

8. Õppekorraldusega seotud otsuste vaidlustamine
8.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamisel on vaide esitajal õigus pöörduda kirjalikult otsuse teinud isiku/organi poole. Vaideavaldus tuleb esitada hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates vaidlustatava otsuse vastuvõtmisest.
8.2. Isikul/organil, kellele vaideavaldus esitati, on kohustus kursuslast teavitama 7 tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist, sellest, kas
1) vaidlustatud otsus jääb jõusse;
2) otsus tühistatakse ja vaideavaldajat teavitatakse uuest otsusest
8.3. Otsus saadetakse koos põhjendusega avalduse esitajale 15 tööpäeva jooksul, arvates avalduse laekumisest kirjalikult e-postiga avaldusel toodud aadressil.
8.4. Õppekorraldusega seonduvate otsuste peale saab esitada vaide kooli pidajale või halduskohtule 30 päeva jooksul vastavalt Haldusmenetluse seaduses sätestatule.